Партньорства и проекти

Дружество ” Наука и знание”- Пловдив работи в сътрудничество със Сдружението на германските народни университети вече 14 години.
Включено е в проекта ” Образование на възрастни в Югоизточна Европа”, който успешно стартира и продължава своята работа на територията на България.

Участва в европейската иницатива ” Учене през целия живот”,

Участва в проекти на Финландския колеж за здравни и социални грижи ” Диакония“- Хелзинки и Немски младежки център Отерслебен по проект “XENOS”.

Работи по проект Европейски езикови сертификати  TELC  съвместно с Дружество “Знание” София и IIZDVV  Германия.

 ПРОЕКТИ

  • Към Фондация „Развитие на гражданското общество” ДАНЪЧНА И ПРАВНА ПОЛИТИКА В НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР
  • По Програма АУПТ / Активни услуги на пазара на труда/ – за с.Исперихово; и за

гр. Хисаря

  • По Програма ФАР – „Създаване на постоянна заетост за безработни в неравностойно положение и развитие на човешките ресурси в Модернизирана ф-ма „Модна къща – Люсил 1” ЕООД;
  • По Програма „Развитие на човешките ресурси”- в партньорства

„Обучение на заети лица в „ НОВИЗ”  АД;

„Квалификация – качество – конкурентоспособнст” –  СОПД „ Еврохоризонт” гр. Доспад

„Квалификация – качество – конкурентоспособнст”  – ИНМАТ ООД  гр. Раднево

  • По Програма „Леонардо да Винчи” –

Трансфер на европейски опит в професионално  практическо обучение по земеделски екотуризъм” –  Селскостопанска тимназия гр. Садово –

  • По програма Административен капацитет /ОПАК/

„Компетентни служители- модерна администрация” – Община Минерални Бани обл. Хасково