Образование и Култура

Изучаването на Английския език в глобалния свят

Знанието е богатство

Двадесет и първи век е век на глобализация и многоезичие. В обществото на знание, езиковата компетентност и междукултурното разбирателство не са  екстри. Те са от съществено значение за развитието на държавите и техния напредък.

Все повече проучвания показват, че над 70% от българите осъзнават необходимостта от владеенето поне на един чужд език. Общо 84% от европейците и 73% от българите обаче са съгласни, че всеки в ЕС трябва да владее поне английски език.

В отговор на въпроса кой език би било най-добре да учат децата им, 90 % от българите и 79% от европейците посочват –  английския. Като основната причина за популярността му се изтъкват следните преимущества – гъвкавост; ясни граматически правила и адаптивност.

 

Английския език и ролята му в глобализациятя

Защо да учим английски днес?

Английският език е световен език. Около 85% от всички писмени материали са написани на английски език. Днес, един на всеки пет човека в света може да си служи с английски език.Той се използва като комуникация при пътуване в чужбина и в световната интернет мрежа.

Владеенето на чужди езици е основен инструмент за ефективна външна политика. Английският е един от официалните езици на Организацията на обединените нации /ООН/ и Европейския съюз /ЕС/. Той е официален език на 53 страни в света; един от шесте официални езици на Обединените нации; официален език на НАТО, Европейския съюз.

Изучаването на английски  език дава възможност на хората  да участват в обществото, чийто език изучават и да работят в рамките на различна езикова и културна среда. Те могат да бъдат посланици на собственото си общество в рамките на чуждото.Това ги обогатява с нови гледни точки и те могат да видят обществото на което принадлежат от друг ъгъл. От средата на XX век английският се превръща в най-популярния език в света – езикът, който най-много се използва.

Ползването на английски език повишава перспективите  за намиране на работа. Общо 67% от българите и 61% от живеещите в ЕС са на мнение, че владеенето на чужд език е важно за намирането на работа в чужбина. Английският е най-широко използван език за международен бизнес.

Владеенето на чужд език е полезно за осъществяване на  бъдещите цели в кариерата. Това твърдят над 80% от младите хора в международно проучване.

Днес се предлагат много обучения на английски език за придобиване на висше образование, както и езикови програми за овладяване на чужд език в реална среда.

Студентите изучаващи английски имат над средните умения по информационни технологии в сравнение с останалата част от населението. Те могат да бъдат гъвкави и адаптивни в динамични ситуации.

Достъпът до световната информация чрез използването на Интернет днес е невъзможен без владеенето на чужд език и най- вече английски.
Езиците поддържат връзката между отделните общности. Езиците свързват света и водят до трайно социално сближаване.Това важи в пълна сила за най-използвания език в света – английския.Това е езикът на бизнеса, науката, комуникациите, медиите, технологиите, дори на съвременната музиката.

Всеки контакт създаден от нас напоследък е плод на изучаването на английския език и неговото цялостно приложение.

Адаптивността е тази, която е направила английския език толкова популярен в света. Английският език  е взел думи от много други езици и култури, като им е предал голямо разнообразие. Има много немски, гръцки, латински, френски думи, които са станали час от английския език.

Днес езиковите експерти посочват, че скоростта  и дълбочината, с която английският става толкова популярен, е невероятна.

Според направени изследвания речниковият запас на английския език се е удвоил за едно хилядолетие и сега в него има над 1 020 000 думи!!!. Годишно в английския влизат около 8 500 нови думи. За 63 години речниковият запас на езика се е повишил със 70%.

Почти половината от новите думи обаче не са включени в нито един речник. Те са част от разговорния език, навлязъл в ежедневието. И макар извън речниците, са плод на социалното общуване, на миграцията на хората в Обединеното кралство и се налагат ежечасно в общуването .

Комуникацията между културите ще остане ключово умение в глобалния свят, а значението на английския език все повече ще се разширява и утвърждава . Това ще гарантира способността различните нации да общуват  помежду си и повишават националното благосъстояние на всяка една от тях. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.